Oracle中IP地址和掩码转换成CIDR格式

时间:2012-12-07 13:18 来源:网管之家整理 字体:[ ] 评论:

Oracle中IP地址和掩码转换成CIDR格式   遇到的问题如下:数据库中存储了IP地址,以及IP地址掩码,需要将他们转化成CIDR格式的,并且不仅仅是将掩码转化成CIDR对应的数字的问题,需要将原有的IP地址转化成对应的网络地址,例如IP地址是58.247.221.238,掩码是255.255.255.252,需要将其转化为58.247.221.236/30。  www.bitsCN.com     解决方案:我们知道,将IP地址和掩码通过位与函数就能得到对应的网络地址.Google一下,找到了将IPv4地址转成数字以及转化回来的函数。有了这两个函数,再利用oracle 自带的bitand函数,问题就解决了。可以先将IP地址和掩码通过字符串转IP的函数转成数字,然后通过位与运算就能得到相应的网络地址对应的数字,再通过数字转字符串的功能,即得到对应的网络地址。至于/后面CIDR的数字,可以通过导入一张掩码和CIDR数字的对应表得到,不在详述.    实际例子如下: 返回58.247.221.236   Sql代码   select inttoip(BITAND(dottedQuadToNumber('58.247.221.238'),   ottedQuadToNumber('255.255.255.252'))) from dual      附: 将字符串转成数字的函数:     www.bitsCN.com       Sql代码   CREATE OR REPLACE function dottedQuadToNumber ( dottedQuad IN VARCHAR2) return number is     Result NUMBER;   begin     Result:= (substr(dottedQuad ,               1,               (instr(dottedQuad , '.', 1, 1 ) - 1))               * 256 * 256 * 256       ) +       (substr(dottedQuad ,               instr(dottedQuad , '.', 1, 1 ) + 1,               instr(dottedQuad , '.', 1, 2 ) -               instr(dottedQuad , '.', 1, 1 ) - 1) * 256 * 256       ) +       (substr(dottedQuad ,               instr(dottedQuad , '.', 1, 2 ) + 1,               instr(dottedQuad , '.', 1, 3 ) -               instr(dottedQuad , '.', 1, 2 ) - 1) * 256       ) +       (substr(dottedQuad ,               instr(dottedQuad , '.', 1, 3 ) + 1)       ) ;     return(Result );   end dottedQuadToNumber ;     数字转成ip地址的函数:   Sql代码   CREATE OR REPLACE function inttoip(ip_address integer) return varchar2   deterministic   is   begin       return to_char(mod(trunc(ip_address /256/ 256/256 ),256))              || '.'|| to_char(mod(trunc(ip_address/ 256/256 ),256))              || '.'|| to_char(mod(trunc(ip_address/ 256),256 ))              || '.'|| to_char(mod(ip_address, 256));   end;    
顶一下(0) 踩一下(0)
Top_arrow